• Regulamin Grup Użytkowników


  Nysander

  Regulamin Grup Użytkowników

  Definicje

  1. IFF - Internetowe Forum Farmaceutyczne https://iff.pl
  2. Użytkownik - osoba posiadająca konto na IFF
  3. CRF - Centralny Rejestr Farmaceutów dostępny na stronie https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
  4. CRL - Centralny Rejestr Lekarzy dostępny na stronie http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd
  5. Grupa Specjalna (dalej Grupa) - Grupa Użytkowników posiadających rozszerzone uprawnienia na IFF.

  Regulamin

  1. Na Internetowym Forum Farmaceutycznym utworzone zostały następujące Grupy Użytkowników:
   • "Farmaceuta"
   • "Lekarz"
   • "Student"
   • "Technik Farmaceutyczny"
  2. Grupy mają na celu wyróżnienie spośród ogółu Użytkowników tych osób, które mają wykształcenie związane z branżą farmaceutyczną, bądź też je aktualnie zdobywają.
  3. Przynależność do jednej z powyższych Grup daje Użytkownikowi dostęp do wielu działów przeznaczonych tylko dla tej Grupy.
  4. Każda z Grup może otrzymać dodatkowe przywileje, wpływające na komfort użytkowania forum oraz dostęp do dodatkowych funkcji IFF.
  5. Warunkiem podstawowym dołączenia do Grupy jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia:
   • Do grupy "Farmaceuta" może dołączyć każdy użytkownik z wykształceniem co najmniej magistra farmacji.
   • Do grupy "Lekarz" może dołączyć każdy użytkownik z wykształceniem co najmniej lekarza.
   • Do grupy "Student" może dołączyć każdy użytkownik będący studentem studiów farmaceutycznych, bądź medycznych.
   • Do grupy "Technik Farmaceutyczny" może dołączyć każdy użytkownik z tytułem technika farmaceutycznego.
  6. Wyróżnia się 3 rodzaje weryfikacji wykształcenia:
   • Standardową
   • Ekspresową
   • z wykorzystaniem Centralnego Rejestru Farmaceutów lub Centralnego Rejestru Lekarzy

    

  7. WERYFIKACJA STANDARDOWA

   1. Użytkownik aplikujący do Grupy zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków łącznie:
    1. napisania minimum 10 merytorycznych wpisów w działach ogólnodostępnych na IFF,
    2. przesłania na adres grupy@iff.pl wiadomości email:
     1. posiadającej tytuł w formacie: "WERYFIKACJA STANDARDOWA - grupa - nazwa użytkownika", oraz
     2. zawierającej skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających posiadanie jednego z wyżej wymienionych wykształcenia (dyplom, prawo wykonywanie zawodu, legitymacja studencka).
   2. Warunkiem przeprowadzenia weryfikacji wykształcenia jest zgodność WSZYSTKICH danych zamieszczonych w Profilu Użytkownika z danymi w przesłanych dokumentach (weryfikacja imienia, nazwiska oraz nr PWZ).
   3. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w pkt 1. Użytkownik zostaje poinformowany o odmowie weryfikacji i konieczności jej ponowienia w późniejszym terminie.
   4. Jeżeli podczas weryfikacji Profilu Użytkownika Prawo Wykonywania Zawodu nie będzie uzupełnione, a Użytkownik takowe posiada, jego numer zostanie dodany do Profilu Użytkownika przez Administratora IFF.
   5. Weryfikacja standardowa jest przeprowadzana w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnej wiadomości weryfikacyjnej.
   6. Weryfikacja standardowa jest bezpłatna.

    

  8. WERYFIKACJA EKSPRESOWA: (UWAGA - WERYFIKACJA EKSPRESOWA JEST WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA, PROSZĘ KORZYSTAĆ Z WERYFIKACJI STANDARDOWEJ)

   Weryfikacja ekspresowa jest przeznaczona dla Użytkowników oczekujących szybkiego nadania uprawnień.

   1. Użytkownik aplikujący do Grupy zobowiązany jest przesłania na adres grupy@iff.pl wiadomości email:
    1. posiadającej tytuł w formacie: "WERYFIKACJA EKSPRESOWA - grupa - nazwa użytkownika", oraz
    2. zawierającej skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających posiadanie jednego z wyżej wymienionych wykształcenia (dyplom, prawo wykonywanie zawodu, legitymacja studencka) i potwierdzenie wniesienia opłaty o której mowa w pkt 7.
   2. Niespełnienie warunków wymienionych w pkt 1. skutkuje powiadomieniem Użytkownika o konieczności uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków w ciągu 24 godzin kończy proces weryfikacji z rezultatem negatywnym.
   3. Jeżeli podczas weryfikacji Profilu Użytkownika Prawo Wykonywania Zawodu nie będzie uzupełnione, a Użytkownik takowe posiada, jego numer zostanie dodany do Profilu Użytkownika przez Administratora IFF.
   4. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w Profilu Użytkownika z danymi w przesłanych dokumentach Użytkownik zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Brak złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie kończy proces weryfikacji z rezultatem negatywnym.
   5. Weryfikacja ekspresowa jest przeprowadzana w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania kompletnej wiadomości weryfikacyjnej.
   6. Weryfikacja ekspresowa jest płatna.
   7. Koszt weryfikacji ekspresowej to 50 zł brutto.
   8. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy nr 42 1142 0008 0000 1162 0039 4796 z tytułem: "WERYFIKACJA EKSPRESOWA - grupa - nazwa użytkownika"

    

  9. WERYFIKACJA REJESTR: (UWAGA - WERYFIKACJA REJESTR JEST WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA, PROSZĘ KORZYSTAĆ Z WERYFIKACJI STANDARDOWEJ)

   Weryfikacja poprzez Centralny Rejestr Farmaceutów lub Centralny Rejestr Lekarzy jest przeznaczona dla Użytkowników posiadających Prawo Wykonywania Zawodu, którzy oczekują szybkiego nadania uprawnień oraz nie chcą przesyłać zdjęć lub skanów swoich dokumentów.

   1. Użytkownik aplikujący do Grupy zobowiązany jest przesłania na adres grupy@iff.pl wiadomości email:
    1. posiadającej tytuł w formacie: "WERYFIKACJA REJESTR - grupa - nazwa użytkownika",
    2. zawierającej Imię, Nazwisko, nr PWZ oraz nazwę Grupy, do której Użytkownik aplikuje wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty o której mowa w pkt 7.
   2. Warunkiem przeprowadzenia weryfikacji wykształcenia z wykorzystaniem Centralnego Rejestru Farmaceutów lub Centralnego Rejestru Lekarzy jest zgodność WSZYSTKICH danych zamieszczonych w Profilu Użytkownika z danymi:
    • z Centralnego Rejestru Farmaceutów lub Centralnego Rejestru Lekarzy (weryfikacja imienia, nazwiska oraz nr PWZ) oraz
    • z potwierdzenia przelewu (imię i nazwisko nadawcy przelewu)
   3. Jeżeli podczas weryfikacji Profilu Użytkownika Prawo Wykonywania Zawodu nie będzie uzupełnione, jego numer zostanie dodany do Profilu Użytkownika przez Administratora IFF.
   4. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w Profilu Użytkownika z danymi w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, Centralnym Rejestrze Lekarzy lub na potwierdzeniu przelewu Użytkownik zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Brak złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie kończy proces weryfikacji z rezultatem negatywnym.
   5. Weryfikacja REJESTR jest przeprowadzana w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania kompletnej wiadomości weryfikacyjnej.
   6. Weryfikacja REJESTR jest płatna.
   7. Koszt weryfikacji REJESTR to 75 zł brutto.
   8. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr 42 1142 0008 0000 1162 0039 4796 z tytułem: "WERYFIKACJA REJESTR - grupa - nazwa użytkownika" z rachunku bankowego osoby przystępującej do weryfikacji.
  10. Dla zachowania pełnego zrozumienia niniejszego regulaminu informujemy, że same numery dokumentów nie wystarczą, a skan lub zdjęcie dokumentów jest jedyną możliwością weryfikacji STANDARDOWEJ oraz EKSPRESOWEJ.
  11. W przypadku chęci otrzymania faktury do wiadomości weryfikacyjnej należy dołączyć dane wymagane do jej wystawienia.
  12. Dane inne niż zamieszczone przez Użytkownika w swoim Profilu, a zawarte w przesłanych dokumentach służą jedynie potwierdzeniu posiadanego wykształcenia i zgodnie z Polityką Prywatności NIE SĄ przetwarzane po zakończeniu weryfikacji.
  13. Wiadomość e-mail wraz załączonymi dokumentami jest trwale usuwana po zakończeniu weryfikacji.
  14. Użytkownik należący do Grupy "Student" ma obowiązek co roku do dnia 31 października przesłać skan legitymacji podbitej na kolejny rok akademicki na adres grupy@iff.pl
  15. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, Użytkownik może zostać usunięty z Grupy.
  16. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy dołączenia Użytkownika do wnioskowanej Grupy bez podania przyczyny. Od decyzji Administratora Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.
  17. Administrator może usunąć Użytkownika z Grupy w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek grona Moderatorów.

   

  Wersja: 1.3.1

  Data ostatniej aktualizacji: 2017.05.01

  Edytowano przez Nysander